Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky

25. 5. 2012

 

Provozovna e-shop: Jičín 50601 Čr.

E-mail: sportovniluky@seznam.cz  

Zboží je skladem s dodáním do 5 dnů, zboží vyráběné na zakázku převážně pistolové pažbičky podle velkostí jsou s dodáním do 14 dnů 

Pro přímé a naléhavé dotazy ke zboží před zakoupením mě kontaktujte telefonicky 739 473 952 na dotazy Vám velice rád odpovím.

Jelikož naše výrobky jsou vyráběny převážně na zakázku, doporučuji číst obchodní podmínky.

1) Povinnost kupujícího - Kupní smlouva

Podle § 2913 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. Pokud zákazník nesplní svoji smluvní povinnost převzít a zaplatit kupní cenu za objednané zboží, budeme podle § 2913 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb po zákazníkovi, který si úmyslně nevyzvedne a nezaplatí za objednané a zakoupené zboží v našem eshopu, požadovat o zaplacení poštovného v plné výši, které jsme vynaložili na náklady k přepravě zakoupeného zboží zákazníkem. Pokud kupující po našem upozornění a vyzvání, že se dopustil nedodržení smlouvy, a že požadujeme náhradu finanční ztráty zaviněnou kupujícím tím, že nedodržel obchodní podmínky, budeme požadovat zaplacení vynaloženého poštovného na náš účet IBAN - CZ1203000000000244298931 číslo účtu 0244298931 banka 0300 neprodleně do 14 dnů. 

2) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • vybavené českými návody k obsluze a záručními listy

3) Nelze odstoupit od kupní smlouvy na specifické práce 

Ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 
Pokud zákazník písemně v objednávkovém formuláři zažádá o změnu výrobku nežli je standardně vyráběn a prodáván podle uvedených fotografií a popisu, jako jsou. Barevné odlišení výrobku, změna tvaru výrobku, rytí ornamentů na výrobek, protiskluzové hrubování výrobku, gravírovací práce na výrobku, výroba pažby a luku pro leváka, výroba na zakázku určenou zákazníkem, polotovary výrobku a pd .
Výjimku odstoupení od této smlouvy může kupující provést písemnou formou do 3 dnů ode dne zakoupení v e-shopu nebo objednávku učiněnou emailem. Pakliže kupující tak neučiní, bere plnou zodpovědnost podle Ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku na vědomost, že z této kupní smlouvy po dvou dnech zakoupení nelze odstoupit a kupní smlouvu dodržet do samého uzavření.

4) Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Na základě objednávky bude kupujícímu e-mailem odeslána výzva k platbě.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Stornovat objednávku zboží je možné do 2 hodin po jejím odeslání a to e-mailem na adresu: sportovniluky@seznam.cz.

Na zboží v akci se již nevztahuje žádná další sleva a cena za zboží je v okamžiku objednání konečná.

5) Cena a placení

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

V případě platby převodem je kupní cena považována za zaplacenou v momentě připsání na běžný účet prodávajícího.

Bankovní spojení pro platby v českých korunách. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

6) Dodací lhůta.

Jelikož vyrábíme především na zakázku a včetně udržitelnosti zboží v eshopu, vyhrazujeme si právo dodání zboží do 10 dnů od data objednávky.

Prodávající se zavazuje expedovat řádně objednané zboží do 10 pracovních dnů od data připsání celé částky na účet. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Doručovací adresa zákazníka musí být kompletní, včetně telefonního čísla, na kterém řidič v den doručení kontaktuje adresáta.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura je součástí balíku.

 

7) Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanoveními paragrafu 1832 a 1829 zákona č. 89/2012 Sb. ze dne 1.1.2012 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, je třeba dodržet následující podmínky:

  • informovat předem prodávajícího písemně nebo e-mailem
  • vrácené zboží musí být zpět prodávajícímu odesláno na adresu uvedenou v eshopu, pojištěným balíkem v hodnotě zakoupeného zboží na náklady kupujícího. Nesmí se jednat o dobírku, Zásilkovnu či jiné uložení zásilky, v tomto případě nebude balík převzat
  • zboží nesmí jevit známky použití nebo poškození, musí obsahovat všechny originální visačky a být zabaleno v originálním obalu či v jiném řádně zabaleném obalu. Musí být zasláno na adresu prodávajícího včetně faktury nebo její kopie.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou peníze za vrácené zboží zaslány v četně nákladů za poštovné převodem na Váš účet (uveďte při oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy) a to nejpozději do 3 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

                                                               

8) Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Dále pokud prodávající zjistí poškození objednaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nejkratším možném termínu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů.

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

 

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Záruční lhůta na zboží.

Všeobecné ustanovení

- Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí jeho práva plynoucí z odpovědnosti za vady prodaného zboží obchodním zákoníkem, z. č. 513/1991 Sb., kdy prodávající má právo tento reklamační řád přiměřeně na takového kupujícího aplikovat.
- Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Základní pojmy
- Prodávající – www.lukyhenry.estranky.cz viz kontakty dle kategorie.
- Zboží - věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě www.lukyhenry.estranky.cz (dále také jen „obchod“) provozovaného prodávajícím.
- Záruční list - listina vystavená prodávajícím obsahující minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky.
- Reklamace oznámení zjištěné vady kupujícím vůči prodávajícímu písemně, e-mailem, telefonicky či jinou vhodnou formou, které obsahuje identifikaci kupujícího a zboží a popis vady.
Rozsah záruky
Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:
- uplynula-li u reklamovaného zboží dnem uplatnění reklamace záruční doba
- u vad způsobených neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze a v důsledku toho následně vzniklé vadě
- poškozením zboží působením živlů
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají provozním podmínkám svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy a v důsledku toho následně vzniklé vadě
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
Záruční doba
Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v detailu zboží na internetových stránkách obchodu a v prodávajícím potvrzeném záručním listě (dokladu o zakoupení) zaslaném kupujícímu.
Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně 24 měsícům dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.
Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Reklamace musí být vyřízena ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této doby se nezapočítává doba, která je nutná pro odborné posouzení vady. Reklamace musí být ale vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Nároky kupujícího ze záruky
Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náležejí nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména právo:
- na vyřízení reklamace nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Způsob provedení reklamace
Reklamace vyřizuje reklamační oddělení lukyhenry.cz, e-mail: sportovniluky.cz
Podmínkou řádné reklamace je prokázání nákupu reklamovaného zboží z www.lukyhenry.estranky.cz dle daného oddělení.
Po přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamační procedury.
O přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude vyhotoven písemný protokol, který je zaslán na emailovou adresu zákazníka.
U výrobků jejichž záruční opravu vyřizují autorizované servisy.
Reklamace zasílejte na adresu daného oddělení lukyhenry.cz viz. kontakty

Zboží je expedováno bez vyplněného záručního listu, bohužel se stává, že některý zákazník si zboží objedná, poté nevyzvedne, a nám se balíček vrací zpět. Tento produkt s vyplněným záručním listem se nedá prodat jako nový výrobek, datum se poté bere podle data vystavení daňového dokladu.

Platné od 1. 1. 2012

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář